Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny Mudr. J. Janského

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Adresa školy: Mateřská škola Znojmo, Pražská 80,příspěvková organizace

                         odloučené pracoviště Mudr.Jana Janského 13

Telefon: 515 222 584

 

Vedoucí školní jídelny: Molíková Renata

 

 

Zásady provozu

 Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005Sb. o školním stravování ze dne 25.2.2005, FN/ metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem  561/2004 Sb., zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000SB.,o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Nařízení ES od 1.1.2006,852/2004 o hygieně potravin,ES 178/2002,vnitřními předpisy školní jídelny. Rozsah poskytovaných služeb viz Systém HACCP.

 

Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb.o školním stravování má žák nárok na dotované stravné pouze v případě jeho přítomnosti ve školském zařízení, nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Dítě musí odebrat vždy nejméně dvě jídla - přesnídávku a oběd, nebo oběd a svačinu.

 

Při  nástupu do MŠ vyplníte přihlášku ke stravě, která platí po celou dobu docházky do školky. Jakoukoliv změnu musíte nahlásit vedoucí stravování. Vyplněnou přihláškou je dítě přihlášeno k celodennímu stravování.

 

   Značení alergenů, platné od 13. 12. 2014

Značení alergenů je pouze informační požadavek. Školní jídelna je povinna označit uvařený pokrm s alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Toto si musí každý rodič uhlídat sám. Označení přítomnosti alergenů je vyznačeno na každém jídelníčku číslem. Seznam očíslovaných alergenů je vyvěšen vedle každého jídelníčku.

 

  Dietní stravování

Děti s potravinovou alergií na lepek, nebo laktózu (potvrzenou odborným lékařem ) mají možnost odebírat obědy z dietní jídelny. Oběd je připraven mimo naší kuchyň, je dovážen v termonosiči a vydán v odpovídající teplotě souběžně s naším oběde. Cenu oběda si stanová dietní jídelna. Rodiče si oběd sami objednávají a platí v dietní jídelně.

 

 Odhlašování stravy

Stravu lze odhlásit den předem do 13.00 hod. u paní kuchařky,nebo telefonicky na čísle 515 222 584 .

V šatně dětí je sešit, de si také můžete odhlašovat jídlo do 8.30 hod. Odpolední svačinku je nutno odhlašovat den předem. Dbejte na včasné odhlašování stravy, pokud pokračujete v nemoci i následující týden, strava se automaticky neodhlašuje , musíte se omluvit.

DALŠÍ DNY NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ NELZE STRAVU ODEBÍRAT!!

 DLE  §119  ŠKOLNÍHO ZÁKONA

 

Výdej jídla

Výdej obědů do jídlonosičů je od 11.00 hod. do 11.30 hod.v kuchyni. Po této době již není možno oběd vydat a neodebrané/ neodhlášené/ jídlo je nabídnuto na oddělení jako přídavek.

Děti mají možnost přídavku jídla , kdykoliv si o to při výdeji jídla požádá. Během celého dne je zajištěn pitný režim dětí.

 

Cena stravného

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Novelizovaná předpisem č.463/2011 s účinností od 1.1.2012. Řídí se výživovými normami/spotřební koš/ a rozpětím finančních limitů na nákup potravin příloha č.2

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.

 

CELODENNÍ STRAVNÉ + PITNÝ REŽIM DĚTÍ 3-6 ROKŮ    32,- KČ

                                                                                       Přesnídávka     7,- KČ

                                                                                        Oběd             19,- KČ

                                                                                       Svačina            6,- KČ 

 

 

CELODENNÍ STRAVNÉ + PITNÝ REŽIM DĚTÍ 7 ROKŮ       37,- KČ

                                                                                        Přesnídávka    9,- KČ

                                                                                         Oběd            21, -KČ

                                                                                        Svačina           7,- KČ

 

   Placení stravného

Stravné lze platit pouze bezhotovostně  a to zálohově na následující měsíc. Při nástupu do školky uhradíte 1. měsíc hotově u vedoucí ŠJ na Pražské a následovně Vám bude vždy 22. den v měsíci stržena částka na další měsíc. Vyúčtování přeplatku probíhá  1x ročně a to  v červenci. Pokud včas nenahlásíte vedoucí jídelny ukončení docházky během školního roku a již Vám bude stravné strženo, také Vám bude přeplatek vrácen až v červenci. Ve své bance si zřídíte souhlas s inkasem, limit 900,- kč a potvrzení předáte vedoucí jídelny.

 

Nelze se stravovat na dluh a bez zaplacení stravy nemůže být dítě přijato do školky!!

 

Číslo účtu našeho zařízení je 4160001430/6800

Pouze ve vyjímečných případech je možno chodit platit stravné hotově do MŠ Pražská paní vedoucí. Také znamená platit předem. Nutno předem domluvit.

Paní kuchařka nevybírá od rodičů žádné peníze.

 

Jídelníček je sestavován dle platných zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Jídelní lístek je umístěn v šatně dětí. Jakékoliv připomínky projednejte nejprve s vedoucí stravování, následně u ředitelky MŠ.

 

 

 

 

 

 

Závěrečné ustanovení

Provozním řádem ŠJ jsou seznámeni zákonní zástupci a zaměstnanci při zahájení nového školního roku.

 

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti 1. 8. .2016  a zároveň ruší provozní řád ze dne 1.9. 2011

Provozní řád je vyvěšen ve všech šatnách.

 

 

Ve Znojmě dne 1.8.2016

 

                                                                        Vedoucí školní jídelny:…………………….

 

                                                                      

                                                                          Ředitelka MŠ ……………………………..