Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny Pražská

 

            PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Adresa školy: Mateřská škola Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace

 

Telefon: 515 221 314

 

Vedoucí školní jídelny: Molíková Renata

 

 

 

Zásady provozu:

 Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005Sb. o školním stravování ze dne

25. 2.2005, FN/ metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem  561/2004Sb., zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000SB., o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Nařízení ES od 1.1.2006, 852/2004 o hygieně potravin, ES 178/2002, vnitřními předpisy školní jídelny. Rozsah poskytovaných služeb viz Systém HACCP.

 

Podle § 4 odst. 9  vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok na dotované stravné pouze v případě jeho přítomnosti ve školském zařízení, nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Dítě musí odebrat vždy nejméně dvě jídla - přesnídávku a oběd, nebo oběd a svačinu.

 

Při  nástupu do MŠ vyplníte přihlášku ke stravě, která platí po celou dobu docházky do školky. Jakoukoliv změnu musíte nahlásit vedoucí stravování. Vyplněnou přihláškou je dítě přihlášeno k celodennímu stravování.

 

Značení alergenů, platné od 13. 12. 2014

 Značení alergenů je pouze informační požadavek. Školní jídelna je povinna označit uvařený pokrm s alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Toto si musí každý rodič uhlídat sám. Označení přítomnosti alergenů je vyznačeno na každém jídelníčku číslem. Seznam očíslovaných alergenů je vyvěšen vedle každého jídelníčku.

 

Dietní stravování

Děti s potravinou alergií na lepek, nebo laktózu (potvrzenou odborným lékařem) mají možnost odebírat obědy z dietní jídelny. Oběd je připraven mimo naší kuchyň, je dovážen v termonosiči a vydán v odpovídající teplotě souběžně s naším obědem. Cenu oběda stanoví dietní jídelna. Rodiče si oběd sami objednávají a platí v dietní jídelně.

 

Odhlašování stravy

Stravu  si rodiče odhlašují na stránkách www.strava.cz., přístupové kódy předá vedoucí ŠJ při přihlašování dítěte. Dále je možno odhlašovat telefonicky  na čísle  515 22 13 14 , nebo mobil 739 389 039 .  Jídlo lze odhlásit pouze do 13.00. hod

V šatně dětí je sešit, kde si také můžete odhlašovat jídlo, ale již pouze do 8.30 hod. Odpolední svačinku je nutno odhlašovat den předem. Dbejte na včasné odhlašování stravy, pokud pokračujete v nemoci i následující týden, strava se automaticky neodhlašuje, musíte se omluvit. Neodhlášenou stravu platíte v plné výši!

DALŠÍ DNY NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ NELZE STRAVU ODEBÍRAT!!

DLE  §119 ŠKOLNÍHO ZÁKONA

 

Výdej jídla

Výdej obědů do jídlonosičů je od 11.00 hod. do 11.30 hod. v kuchyni. Po této době již není možno oběd vydat. Paní kuchařky odchází na oddělení a neodebrané/ neodhlášené/ jídlo je nabídnuto na oddělení jako přídavek. V kuchyni nezůstává žádné jídlo!

Velikost porce si dítě může určit samo. Děti mají možnost přídavku jídla, kdykoliv si o to při výdeji jídla požádá. Během celého dne je zajištěn pitný režim dětí.

Uvařené jídlo je určené k okamžité spotřebě.

 

Cena stravného

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Novelizovaná předpisem č.463/2011 s účinností od  1.1.2012. Řídí se výživovými normami/spotřební koš/ a rozpětím finančních limitů na nákup potravin příloha č. 2

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.

 

CELODENNÍ STRAVNÉ + PITNÝ REŽIM DĚTÍ 3-6 ROKŮ    32,- KČ

                                                                                       Přesnídávka     7,- KČ

                                                                                       Oběd             19,- KČ

                                                                                       Svačina            6,- KČ 

 

 

CELODENNÍ STRAVNÉ + PITNÝ REŽIM DĚTÍ 7 ROKŮ       37,- KČ

                                                                                        Přesnídávka    9,-KČ

                                                                                         Oběd            21,-KČ

                                                                                        Svačina           7,-KČ

 

Placení stravného

HOTOVĚ: Stravné se platí zálohově na následující měsíc a to vždy od 22. dne v měsíci až do posledního dne. Vždy visí u jídelníčku oznámení o výběru stravného, respektujte toto datum.  Pokud nebudete mít uhrazenou stravu, nebude Vaše dítě přijato do MŠ. Respektujte prosím pokladní hodiny školní jídelny.

BANKA: Dále lze platit stravné z Vašeho účtu v bance a to též zálohově na následující měsíc. Při nástupu do MŠ uhradíte 1. měsíc hotově u vedoucí ŠJ a následovně Vám bude vždy 22. den v měsíci stržena částka na další měsíc. Vyúčtování přeplatku probíhá 1x ročně a to v červenci. Pokud nenahlásíte vedoucí jídelny včas ukončení docházky a již Vám bude stravné strženo, také Vám přeplatek vrátíme až v červenci. V bance si zřídíte souhlas s inkasem, limit  900,- kč. a potvrzení o zřízení  předáte vedoucí jídelny.

 

Nelze se stravovat na dluh:

Číslo účtu našeho zařízení je 4160001430/6800

 

Jídelníček je sestavován dle platných zásad zdravé výživy a nutričního doporučení dodržování spotřebního koše. Jídelní lístek je umístěn na každé budově. Jakékoliv připomínky projednejte nejprve s vedoucí stravování, následně u ředitelky MŠ.

 

 

 

 

 

Provozní řád školní jídelny pro cizí strávníky

 

  1. cena oběda je 58.-kč
  2. platba probíhá vždy předem a hotově, není možno zpětně

3.  strávník si opatří dva podepsané jídlonosiče na výměnu

4.  výdej probíhá od 10.30 hod. do 11.30 hod, strávníci si odeberou  z vyhrazeného místa      plný jídlonosič a zanechají prázdný

5.  oběd je určen k okamžité spotřebě!!

 

6. oběd se odhlašuje den předem do 13 hod. na www. strava.cz, osobně v jídelně, nebo           telefonicky  515 22 13 14, mobil 739 389 039

 

Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje náhrada

 

7. jídelníček je vyvěšen na nástěnce v jídelně, nebo na internetových stránkách

 

Školní  jídelna zabezpečuje přednostně stravování dětí a  proto je jídelníček sestavován podle výživových norem pro školní stravování.

 

 

 

Závěrečné ustanovení

Provozním řádem ŠJ jsou seznámeni zákonní zástupci a zaměstnanci při zahájení nového školního roku.

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti  1.8.2016 a zároveň ruší provozní řád ze dne 1.3. 2015

Provozní řád je vyvěšen na všech budovách a u vedoucí stravování.

 

 

Ve Znojmě dne 1.8.2016                             Vedoucí školní jídelny……………………

 

 

                                                                      Ředitelka MŠ   ………………………..…