Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2018/19 začal

Zdravím všechny rodiče, kteří se dostanou na naše stránky.

Prázdniny utekly jako mávnutím proutku a jsme v novém školním roce 2018-19.

Všechny třídy máme naplněné jako obvykle. Přibylo nám hodně "malých dětí". Občas nám to v některých třídách pláče, ale s tím se musí počítat. Pro někoho je odloučení do rodičů velmi těžké. Obrňme se my i vy trpělivostí a snažme se to dětem ulehčit - určitě v těchto případech najdete správné a nejlepší řešení právě s paní učitelkami.

Pro nové rodiče je zde pár informací o provozu školy - MŠ Pražská.

- děti jsou rozděleny do tříd ve třech patrových budovách a jedné přízemní, kde jsou dvě logopedické třídy.

- v první budově(kde je ředitelna) jsou dole "ježečci", nahoře "včeličky". Provoz je zde od 6,30 hodin, děti se schází vždy v jedné třídě (u schodů je vždy cedulka, kde děti jsou). 

- v prostřední budově jsou dole "berušky", nahoře "sluníčka". Provoz je zde od 6,00 hodin. V této budově se děti i na konci dne rozcházejí, je zde provoz do 16,30 hodin.

- v zadní budově jsou dole "žabičky", nahoře "koťátka". Provoz je zde od 6,15 hodin.

Zpravidla je provoz ve všech budovách do 15,30, v pěkném počasí budou děti pobývat po odpolední svačince na školní zahradě (vždy máme na dveřích cedulku s tím, kde děti najdete). Od 15,30 jsou děti ze všech tříd převáděny na prostřední dvoreček k budově 5/6 nebo do třídy "berušek" (přízemí v prostřední budově).

K otevírání vchodových dveří vám slouží čipy, které vydáváme na zálohu. V případě, že nejdou dveře ani s čipem otevřít, zvoňte na vaši třídu.

 

Kontakty na školu najdete v jiném příspěvku na těchto stránkách.

Níže jsou další aktuální informace o naší škole pro tento školní rok.

 

 Aktuální informace – MŠ Pražská 80, Znojmo + odloučené pracoviště, MŠ MUDr.J.Janského 13, Znojmo

 

Školní rok 2018-2019

 

MŠ Pražská 80

V letošním roce máme celkem 175 dětí v osmi třídách. Kromě šesti standardních tříd máme dvě logopedické třídy  pro děti s vadami řeči.

Ve všech standardních šesti třídách  jsou věkově smíšené děti – děti od 3 do 6 let. Přijímáme i děti mladší 3 let, které jsou schopné zvládat nároky kladené našim předškolním vzděláváním. Těmto dětem přizpůsobujeme vzdělávací nabídku, snažíme se o vybavení tříd hračkami a pomůckami pro děti mladší tří let, výškově upravit nábytek (stolečky, židle…).

V logopedických třídách jsou převážně děti od 4 do 6 ti let.

Složení tříd je následující:

1.třída- čmeláčci-  14 dětí, p.uč.

2.třída- motýlci- 14 dětí, p.řed.,  p.uč. 

3.třída- ježečci- 24- 27 dětí, p.uč. 

4.třída- včeličky- 22-25 dětí, p.uč. 

5.třída- berušky- 24- 27 dětí, p.uč. 

6.třída- sluníčka- 19-24 dětí,p.uč., asistentka pedagoga 

7.třída- žabičky- 24-27 dětí, p.uč. 

8.třída- koťátka- 24-27 dětí, p.uč.,  asistentka pedagoga 

Ve sluníčkové a koťátkové třídě probíhá individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami– v práci učitelkám pomáhají asistentky pedagoga.

Personální zajištění – s dětmi pracuje 16 pedagogických pracovnic jsou všechny  učitelky kvalifikované, z toho dvě učitelky  má magisterské vzdělání, jedna bakalářské.

Ředitelkou školy je Bc. Zachová Milena, zástupkyně p.Foučková Simona.

Na škole pracují čtyři provozní pracovnice.

Kolektiv kuchařek tvoří – ved.stravování  -  kuchařky

MŠ MUDr.J.Janského 13

Ve dvou standardních heterogenních třídách je maximálně 54 dětí celkem ve věku od 3 do 6 ti let.

Personální zajištění provozu:

  1. třída- duhová         do 27 dětí- p. uč. 
  2. třída- sluníčková-  do 27 dětí -p.uč. 

Vedoucí učitelkou je p. Vašinková Renata. Učitelky jsou kvalifikované, jedna s bakalářským vzděláním, která se i nadále vzdělává. Nová p.učitelka ve sluníčkové třídě má bakalářské vzdělání.

Školnice a p.kuchařka.

Vzdělávací obsah na obou zařízeních

Na obou pracovištích pracujeme podle Kurikula podpory zdraví.

Vzdělávací obsah tvoří hlavní témata školy, která jsou dále rozpracována do tématických bloků. Těmto blokům jsou přiřazeny SUKY s klíčovými kompetencemi, ke kterým učitelky vypracovávají a volí činnosti ve svých třídních programech.

Ve všech třídách na obou pracovištích se velmi důsledně věnujeme logopedické prevenci. Většina učitelek je v tomto směru kvalifikovaná s logopedickým kurzem a v logopedických třídách se státní zkouškou z logopedie a surdopedie.

 

Naše škola – obě pracoviště- jsou zapojena do projektu „ Soutěž s panem Popelou“ (ekologická výchova, třídění odpadu, recyklace,…), do projektu „ Rodinná politika Města Znojma“ (úzká spolupráce se seniory).

Jako první mateřská škola ve městě jsme zapojení do projektu „Zdravá školní jídelna“. Tento projekt úzce souvisí s filozofií naší školy a vzděláváním – Zdravá mateřská škola.

V těchto dnech budeme končit práci na projektu MŠMT "Šablony", díky kterému jsme vybavili obě školy zajímavými pomůckami, výpočetní technikou, rozšířili možnosti spolupráce s dalšími partnery (Pedagogicko- psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum- logopedické, Základní školy), proběhlo několik odborných besed s rodiči, učitelky se velmi aktivně zapojily do dalšího vzdělávání.

Ve všech těchto aktivitách a úzké spolupráci se všemi budeme i v dalším období pokračovat.

 

Spoluúčast rodičů

S rodiči jsme v každodenním kontaktu, mohou se na učitelky obracet s jejich připomínkami i poznatky. Rodičům nabízíme konzultace o vzdělávání dětí v MŠ.

Nabízíme poradenský servis – odborné články, ukázky publikací, půjčování odborných knih, časopisů. Spolu s rodiči pořádáme některé akce školy.

Nabízíme některé aktivity pro rodiče a děti – „školička“příprava dětí a rodičů na základní školu, společná tvořivá odpoledne, logopedické chvilky – dle potřeby dětí –hry s mluvidly, sledování nápravy řeči u dětí v logopedických třídách.

 

Každý rok objevíme nebo i s pomocí rodičů vymyslíme další možnost pěkné spolupráce. Věříme, že nám budete i nadále nakloněni. Nám i Vám jde přece o děti.

 

Našim cílem je, aby se jak děti, tak i rodiče cítili u nás spokojeně a dobře.