Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení

 

Č.j.:                        Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Jméno a příjmení dítěte:
Datum a místo narození:                                                              
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu: PSČ, obec, ulice, č. popisné
 
Státní občanství:                                                                           
Mateřský jazyk:
Zdravotní pojišťovna:
 
 
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole,Znojmo..........................

v následujícím školním roce s nástupem dne.....................

 

Jméno a příjmení matky:
Telefon:              
Adresa trvalého pobytu:
Zaměstnavatel:
 
Telefon:
 

 

Jméno a příjmení otce:
Telefon:
Adresa trvalého pobytu:
Zaměstnavatel:
 
Telefon:
Adresa a telefon pro doručování písemností nebo při náhlém onemocnění dítěte:
 
Sourozenci dítěte:
 
Sourozenec v MŠ: 
 *) ANO – NE
 

 

Požadovaná délka docházky:*)
celodenní        polodenní                                
*) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

 

Vyjádření lékaře:
1.      Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:   ano / ne
2.      Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
a)zdravotní
b)tělesné
c)smyslové
d)jiné
Jiná závažná sdělení o dítěti:
 
Alergie:
 
3.      Dítě je řádně očkováno: ano / ne
4.      Možnost účasti na akcích školy – plavání, solná jeskyně,cvičení v rámci MŠ, vycházky aj.
 
 
                                                                           ……………………………………………….
                                                                          Datum, razítko a podpis lékaře pro děti a dorost
                                                                     

 

 
Potvrzuji správnost zapsaných údajů o mém dítěti v souvislosti se zápisem do Mateřské školy ……………………………. a dávám svůj souhlas Mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání školních akcí školy, úrazové pojištění žáků, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačním materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje, v případě nepřijetí na dobu nezbytně nutnou pro zpracování a uchování údajů týkajících se tohoto Správního řízení. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
 
Podpisy zákonných zástupců:……………………………,…………………………………….
                               
                        
 
Žádost přijata dne: