Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

 Zápis dětí do mateřských škol

zřizovaných městem Znojmem pro školní rok 2018/2019

se koná

ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 9:00 do 16:00 hodin

 

Zápis dětí bude probíhat: MŠ Znojmo, Pražská 80 (i pro odloučené pracoviště MUDr. J. Janského 13, Znojmo)Děti budou přijímány na základě předem zveřejněných kritérií.

Informace k zápisu:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je  předškolní vzdělávání povinné (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2012
  do 31. 8. 2013).
 • Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2017, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury
  a památkové péče, právní předpisy.
 • V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.
 • V den zápisu 10. 5. 2018 přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost.
  S sebou přineste originál rodného listu dítěte
  a občanský průkaz k ověření uvedených údajů. Po ověření bude žádost zaevidována a bude Vám přiděleno registrační číslo dítěte.
 • Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a originální vyjádření lékaře
  ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez lékařského potvrzení je žádost neplatná
  a nebude zaevidována
  .
 • Tiskopisy žádostí budou k dispozici ve všech mateřských školách a to měsíc
  před konáním zápisu nebo na stránkách
  www.znojmocity.cz
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. V případě shodnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole, a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
  (§ 183, odst. (2) školského zákona).
 • Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu na více než jednu mateřskou školu, je ovšem nezbytně nutné, aby předložili vždy žádost a originální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. V případě přijetí dítěte na více mateřských škol je nezbytně nutné, bezodkladně oznámit mateřským školám, na kterou mateřskou školu dítě nastoupí.

 

Ing. Denisa Krátká, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

V den zápisu budeme mít všechny dveře školky otevřené. Tímto Vás srdečně zveme. Můžete se podívat, jak to u nás vypadá v jednotlivých třídách, na dvorečcích. Máte možnost seznámit se s p.učitelkami. Jistě Vám dají i první případné informace.